Skip to main content Skip to search

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).

 

Dane Administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest jest firma Eco Steel Processing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Obornikach, ul. Staszica 27A.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularz kontaktowego wiadomość – podstawą prawną przetwarzania niniejszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom – za wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, będę przetwarzał Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

Okres przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będę przechowywał przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowania dokumentów rozliczeniowych.

Danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych nie będę przechowywał dłużej niż przez 2 miesiące – po tym okresie zostaną one usunięte;

 

Prawa użytkowników

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, a ponadto możesz w każdym czasie zwrócić się do Nas pisemnie albo na adres: biuro@espoborniki.pl z żądaniem:

a) sprostowania lub usunięcia danych osobowych,

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d) przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując mnie o tym – przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Pozostałe informacje

Twoje dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania, przy czym bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji mailowej.

Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.